Základní škola a Mateřská škola Korouhev
 

 

Adresa:  Korouhev 181
Telefon: 461 728 136
IČO: 750 16 583
IZO: 650 045 629

e-mail: skola.korouhev@email.cz

 

 

 

  

 

 Základní škola a školní družina

pedagogický sbor:

                                               

                           Mgr. Lenka Urbanová                 Mgr. Tomáš Sobola                  Stanislava Vondrovicová DiS.      
                               třídní učitelka                       ředitel školy,  třídní učitel             učitelka, vedoucí školní družiny

 

                                                  
Aktuality:
 
 

Účast školy na projektu Evropské unie s  názvem:


" VRACÍME SE DOMŮ, VRACÍME SE KE KOŘENŮM "


                   
    Projekt probíhá společně se ZŠ a MŠ Telecí a ZŠ Oldřiš . Cílem projektu je pomoci žákům ve výběru správné vzdělávací cesty tak, aby měli všichni
                        žáci i z malých venkovských škol rovnocenné šance pro budování své kariéry. Chceme naučit žáky dobře se orientovat v možnostech, které současná

                        doba přináší nejen ve vzdělávání, ale i ve volbě dalšího pracovního uplatnění. Projekt by měl přinést dětem, které si správně zvolí obor, přesvědčení,

                        že je možné se do této oblasti vracet, rozvíjet ji a tím umožňovat její ekonomický rozvoj v souladu s vědomím historických souvislostí a v souladu se

                        zachováním a rozvojem ekologie krajiny. Cílem je zkvalitnění vzdělávání v základních školách zapojených do projektu formou začlenění regionálních

                        informací do vzdělávacích oblastí školních vzdělávacích programů a nastavení správné vzdělávací cesty.

                       

                        Projektová odpoledne měla tato témata:

 

                        Služby v našem regionu
 

                               

 

                        Celodenní exkurze na Veselý kopec a na Betlém v Hlinsku
 

                           
 

                        Proč zůstávat v našem regionu    
 

                               
 

 

                        Náš mikroregion
 

                                      

                        Život ve městě x život na vesnici


                                      


                        Lidé v našem regionu

                                 
 

                        Kraj Smetany a Martinů

                                      
 

                        Doprava v regionu

                            
 

                        Nerostné suroviny

                            
 

                        Řemesla

                                 

                   

                             

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12

 

                 zahájení školního roku - 1.9.2011                    


 Podzimní prázdniny -  26.10 - 27.10. 2011
 

    Vánoční prázdniny - 23.12. 2010 -  2.1. 2012

 

Pololetní prázdniny - 3.2.2012

  Jarní prázdniny - 12.3. - 18.3.2012

   Velikonoční prázdniny - 5.4. - 6.4. 2012
 

Plavecký výcvik:

            - proběhne v poličském plaveckém bazénu pod vedením

plavecké školy v době od 8.00 hod. do 10.00 hod. – 2 x 45 min. v těchto termínech:

 

Čtvrtek: 1.12, 8.12, 15.12.

1.      Co nás čeká v nejbližší době:
 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2009/2010 

 

 


 

OBECNÉ INFORMACE

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 25 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky  i jejich rodiny. Díky tomu se na naší škole minimalizují jevy, které známe z velkých základních škol-především šikana a sociální diskriminace. Nespornou výhodou menšího počtu žáků je možnost individuálního přístupu vyučujících k dětem a s tím související rychlejší osobní rozvoj.


 Výuka probíhá ve 2 třídách; vyučuje se paralelně 1. a 3. ročník a 2. a 4. ročník. Systém výuky je takový, že polovinu vyučovací hodiny žáci daného ročníku pracují s vyučujícím a ve druhé polovině individuálně nebo skupinově řeší zadané úkoly. Tento princip se ukazuje jako velice prospěšný z hlediska získávání schopností samostatně řešit určitý problém. Funguje zde podpora starších- zkušenějších spolužáků, kteří mohou svým mladším kamarádům s mnohým vypomoci.   
(více se o výuce můžete dozvědět  na Dnu otevřených dveří anebo přímým kontaktem se školou)

Praktikujeme zde systém aktivních přestávek, kdy žáci velkou 20 min. přestávku tráví za vhodného počasí na školním hřišti a hrají míčové a jiné hry. Škola je zapojena do projektu Školní mléko- žáci mohou odebírat za dotovanou cenu 1 mléčný výrobek(mléko, jogurt, ochucené mléko) denně.

 

Škola se též zapojila do evropského projektu "Ovoce do škol" - žáci mohou zdarma odebírat ovoce, zeleninu či ovocné nápoje.

 


              

 

              

 

 

 

 

Školská rada:   

                         Ve školním roce 2008/09 pracovala ve složení:
                       - Mgr. Lenka Urbanová                                  -  předseda
                       - Naďa Mitášová, Mgr. Lenka Urbanová           -  zástupci pedagogů       

                             - Michaela Procházková, Markéta Soukalová    -  zástupci rodičů
                             - Mgr. Ladislav Filipi, Ing. Petr Vondrovic        -  zástupci Obce Korouhev

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY1)   SPORTOVNÍ KROUŽEK
2)   KROUŽEK VÝPOČETNÍ TECHNIKY
3)   KROUŽEK ANGLICKÉHO JAZYKA       
4)   KROUŽEK ZVÍDÁLEK - kroužek pracuje ve spolupráci s poličskou MOZAIKOU,
      děti se zde dozvídají zajímavosti o přírodě, je zaměřen  především na praktické činnosti.
 

Další zájmové činnosti ( výtvarné, hudební , taneční...) se konají v rámci Školní družiny
 

 

 AKCE ŠKOLY
 

 

Školní rok 2010/2011

 

Beseda s příslušnicí Policie ČR

    
 

Co si uvaříme, to si sníme – beseda a praktické činnosti na téma zdravá strava a stolování

         
 

Besídka ke Dni matek v KD v Korouhvi

                   
 

Vystoupení kouzelníka


 

Masopust –interaktivní výstava o velikonočním období v Centru Bohuslava Martinů

    

 

Třeťáci hrají divadlo        Velikonoční výrobky

                    

 

Minicirkus se zvířátky

    

 

 

Šaty dělaj´pračlověka  - seznámení s částí naší historie

              

 

 

Hodina zpívání – vystoupení Jaroslava Uhlíře v Tylově domě

 

Děti bez úrazu – návštěva požární stanice se stanovištěmi první pomoci, policie, …

 

Dopravní hřiště v Poličce - proškolení a jízdu na dopravních prostředcích pod vedením odborného učitele si vyzkoušeli žáci všech ročníků


Papírový svět
– výstava v Centru Bohuslava Martinů v Poličce zaměřená na ORIGAMI – japonské papírové skládanky


Plaveckého výcviku
se zúčastnili žáci všech ročníků, výcvik probíhal od října do prosince
 

         

 

S mapou nad Korouhví – projektový den, ve kterém si žáci vyzkoušeli dovednosti s mapou, určování sv. stran, procvičili své tělo.
                                          Došli jsme až na místo s největší nadmořskou výškou v katastru obce.S vůní vanilky
– návštěva poličské charity s prodejní výstavou zaměřenou na Vánoce

              


Pospěšte k Betlému, Ježíšku malému
– výstava v Centru Bohuslava Martinů ( CBM) zaměřená na betlémářství  našeho regionu)

              

 

Vánoční besídka v Kulturním domě

              


Školní vánoční besídka s hrami a soutěžemi –
tradičně poslední den před vánočními prázdninami

                   

 

Den otevřených dveří – možnost pro veřejnost, rodiče školáků i předškoláků navštívit školu při jejím běžném chodu ( 2.2.2011 )

 

Zápis žáků do 1. ročníku

              


 

 

Školní rok 2009/2010

 

Divadlo Kozlík

 

         

 

 

 

 

Dopravní hřiště

 

 

              
                   

 

 

 

1.školní den

 

 

                            

 

 

Příprava na Velikonoce

 

    

              

 

 

 

      
Výlet na kolech
 

                                               

 Školní výlet 

 

 

              


 

Školní kolo recitační soutěže            Beseda s kronikářkou obce   

 

                                            

 

 

Děti bez úrazu                                 Exkurze na hradbách v Poličce

 

                                                 

 

 

Návštěva muzea v Poličce

 

     

 

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

 

              

Sportovní den

 

              

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Sportovní turnaje     

V průběhu celého školního roku se účastníme turnajů v nejpopulárnějších sportech- florbal, kopaná, vybíjená. Přestože jsme
velice malou školou, dosáhli jsme v uplynulém školním roce velkých úspěchů v podobě postupu do okresního kola v kopané
a v přespolním běhu.
  


                                         

                     

Účast na školních soutěžích

recitační, pěvecká a přírodovědná soutěž

školní kolo pěvecké soutěže  :                                                                                   
           

 

PREZENTACE ŠKOLY


Den otevřených dveří
Tato akce, která se koná každý školní rok, dává rodičům i široké veřejnosti možnost prohlédnout si prostředí školy,
učebny nebo školní jídelnu. Akce probíhá za běžného provozu, čili je možné být přítomen výuce.
 


 

Školní besídky            
Základní a Mateřská škola se pravidelně prezentují na Vánoční besídce a na besídce ke Dni matek.

 

 

Den Matek:                

                              

 

Školní družina

 

Stanislava Vondrovicová
vychovatelka

 

                                                                             

Ve školní družině děti tráví volný čas po vyučování. Mohou si vybrat z pestré nabídky aktivit, které jim školní družina nabízí.  Často chodí na poznávací vycházky do přírody nebo do okolí naší obce. Jsou seznamovány s životem obce, její historií a současností. Navštěvována jsou jak rodiště významných rodáků, tak místa spjatá s pověstmi i veřejné instituce. Tímto způsobem je u dětí rozvíjen kladný vztah k místu kde žijí.
    Nejvíce oblíbené jsou sportovní a pohybové aktivity. K těmto činnostem je nejvíce využíváno prostranství v okolí školy, dále pak trávníkové hřiště a sokolovna. V případě nepříznivého počasí se program školní družiny uskutečňuje v budově školy, formou společenských her a soutěží, které rozvíjejí všestrannost dětí. Velký důraz je také kladen na ruční práce. V rámci těchto aktivit jsou používány různé materiály a výslednými výrobky je pak zdoben interiér školy.
    Součástí družiny je i dramatický kroužek, ve kterém se rozvíjí schopnosti dětí veřejně vystupovat a prezentovat. Tyto činnosti také významným způsobem upevňují kamarádské a kolektivní  vztahy.
    Snahou vedení družiny je vytváření takových podmínek, které zajistí spokojenost dětí a které plně přispějí rozvoji jejich osobnosti.

 

foto: 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

         

Trávení volného času v přírodě      
                           
                  

                     

Lepení papírových klaunů
 

                     


Tvorba diplomů pro paní kuchařky za výborný oběd
 

         

Výroba pečiva z vizovického těsta

                   

Aktivity v rámci družiny

                                                                                 

 

 

 

Mateřská škola
 

Miroslava Bidmonová – vedoucí učitelka
 

 Naděžda Mitášová - učitelka     

Školní rok 2010/2011

 

V letošním roce je zapsáno v mateřské škole 25 dětí, z toho 12 chlapců  a 13 dívek, 9 dětí se chystá k zápisu do 1. třídy. V mateřské škole se snažíme pracovat s dětmi individuálně dle věku, učíme starší děti pomáhat mladším, vedeme děti k ohleduplnosti a samostatnosti. V měsíci listopadu  2010 se konala v kulturním domě adventní výstava, do které se naše děti také zapojily. Vánoční besídka se konala v prosinci 2010, kde vystoupily děti z MŠ  a ZŠ, následovalo rozsvícení vánočního stromu a čertovská diskotéka.

 

V jarních měsících budeme s dětmi připravovat besídku pro maminky; děti budou absolvovat plavecký výcvik v bazénu v Poličce a začátkem července se bude v  Korouhvi konat „setkání rodáků 2011“, kde budou také naše děti vystupovat.

 

 Jelikož  pracujeme dle Školního vzdělávacího programu ,, Poznávání přírody a ochrana životního prostředí ‘‘, snažíme se pěstovat u dětí kladný vztah k přírodě a k místu, kde žijeme, přírodu chránit, pomáhat jí.

 

 

 

Akce MŠ

 

2010/2011

 

Moštování a ochutnávka moštu u Novotných 09/10

 

       

 

Divadelní představení v Tylově domě v Poličce 11/10

 

           

 

Vánoční besídka 12/10

 

           

 

Cirkusové představení 03/11
 

                   

 

Velikonoční výstava 04/11

 

   

 

Kouzelnické představení 05/11

 

           

 

Besídka ke Dni matek 05/11
 

                       

 

Den dětí v MŠ 06/11

 

           

 

 

 

 

2009/10

 

Září 2009

-  divadlo „O Kozlíkovi“  (norská loutková pohádka v MŠ)

 

Říjen 2009

-          Moštování u pana Novotného    

 

     

 

Prosinec 2009

-          Povídání s panem farářem       

-          Vánoční besídka v MŠ                      

 

            -          Adventní výstava                        

 

Leden 2010

 

-          Sáňkování a bobování              

-          Návštěva betlému u Jílků          

 

Únor 2010

-          Karneval v MS                                  

 

     

Květen 2010

-          Plavecký výcvik                           

                                                                 

 

              

 

            -           Besídka ke Dni matek              

 

         

Červen 2010

-          Foukání skla (společně se ZŠ)          

-          Výlet Borová – Polička